Unfortunately we do not sell  Sashimi Bento  temporarily

Open our menu